Siteworks maakt website beheer eenvoudig

Met Siteworks CMS kunt u eenvoudig uw eigen website, webshop of e-mailcampagnes beheren.

Gebruikersovereenkomst Siteworks

LET OP:

Gebruik van onze softwareprogramma ("Software") is onderworpen aan deze Hardworks-licentie ("Licentie"), inclusief de voorwaarden in onderstaande Beperkte Garantie en Aansprakelijkheid.

LICENTIEOVEREENKOMST:

Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u, de eindgebruiker, en Hardworks, Enschede, Nederland.

U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U HET RECHT EN DE AUTORITEIT HEBT DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN EN DAT U MEERDERJARIG BENT. ZO NIET, DAN MAG U DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN.

De Licentie is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving, en de Arrondissementsrechtbank te Enschede is de enige rechtbank die geschillen over het gebruik van de Software kan behandelen. De Conventie van de Verenigde Naties voor de Internationale Verkoop van Goederen is hierbij niet van toepassing op deze Licentie.

1) LICENTIEVERLENING: Deze Hardworks Licentieovereenkomst (licentie") staat u toe het Siteworks Computerprogramma bij deze Licentie te gebruiken bij 1 bedrijf, instantie of persoon. Deze Licentie is niet-exclusief en niet-overdraagbaar.

2) COPYRIGHT: De copyrights en andere intellectuele of eigendomsrechten op de Software zijn eigendom van Hardworks of leveranciers van Hardworks. U mag geen kopie maken van de producthandleiding(en) of gedrukte materialen die bij de Software horen. U kunt alleen eigenaar worden van de materiaalgegevensdrager; u bent geen eigenaar van de Software.

3) OVERIGE BEPERKINGEN: Het verhuren en uitlenen van Software is verboden.
U mag de Software niet geheel of gedeeltelijk wijzigen, analyseren met behulp van ‘reverse engineering’ of decompileren of demonteren, en u mag geen producten ontwikkelen die zijn afgeleid van de Software. Indien u informatie wenst die nodig is om de Software met software van derden te laten werken, kunt u contact opnemen met Hardworks via info@hardworks.nl 

4) VERTROUWELIJKHEID: U erkent en accepteert dat de ontwikkeling van Software veel tijd en geld heeft gekost, vertrouwelijk is en vakgeheim is van Hardworks. U zult de Software strikt vertrouwelijk behandelen en niemand toegang verlenen of informatie verschaffen over de Software. Indien u toch iemand (ongeoorloofde) toegang verleent tot de Software, garandeert u dat deze persoon akkoord gaat met de voorwaarden in deze Licentie en zult u Hardworks en erkende leveranciers van Siteworks schadeloosstellen in geval van een eventuele claim van deze persoon.

BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ONTWIKKELAAR:

1) U mag de Software pas gebruiken nadat u de bijgeleverde instructies hebt gelezen. Indien u problemen ondervindt bij het gebruik van de Software, raadpleegt u de instructies om te controleren of u het product juist gebruikt.

2) Gebruik van de Software houdt in dat er fouten kunnen voorkomen, veroorzaakt door lokale omgevingscondities en/of onvolledige gegevens. Hardworks kan niet garanderen dat het Siteworks-product en de gegevensdrager foutloos werken.

3) Het gebruik van het Softwareprogramma geschiedt op eigen risico.
Leverancier, en al degenen die aan het Softwareprogramma hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het formuleren en redigeren van het Softwareprogramma. Hierbij is gebruik gemaakt van de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks kunnen er onjuistheden in het Softwareprogramma voorkomen. Degenen die van het Softwareprogramma gebruik maakt aanvaarden het risico daarvan.
Leverancier sluit, mede ten behoeve van al degenen die aan het Softwareprogramma hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor enige schade die mocht voortvloeien uit directe of indirecte consequentie van het gebruik van dit Softwareprogramma .

4) Hardworks zal de Software alleen repareren of vervangen. Deze Beperkte Garantie geldt in plaats van alle andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief eventuele geïmpliceerde garantie of voorwaarde van verkoopbaarheid en/of kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel en/of eventuele geïmpliceerde garantie of voorwaarde van niet-overtreding. Noch Hardworks noch enige erkende leverancier van Siteworks zal op enigerlei manier aansprakelijk zijn ten opzichte van u en u doet hierbij afstand van elke aanspraak op vergoeding voor directe, indirecte, economische, speciale, commerciële, incidentele, morele of resulterende schade (zonder beperking), geleden verliezen, inkomstenderving, verloren gegevens, schade veroorzaakt door vertraging of het niet realiseren van verwachte besparingen (als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestatie van de Software, zelfs indien Hardworks of diens erkende leveranciers zich bewust zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade). Deze beperking is bedoeld van toepassing te zijn en is van toepassing ongeacht of dergelijke schade wordt geclaimd, geverifieerd of in een rechtsvordering of claim wordt ingebracht die alleen maar betrekking heeft op benadeling (inclusief veronachtzaming) van contract of andere garantie of enige andere wet of vorm van rechtsvordering. De aansprakelijkheid van Hardworks ten opzicht van u of een eventuele derde partij die namens u claimt, zal nooit hoger zijn dan het aankoopbedrag van de Software die u aanschaft. Deze Beperkte Garantie en Beperkte Aansprakelijkheid zal de aansprakelijkheid van Hardworks voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Hardworks niet uitsluiten of beperken in rechtsgebieden die dergelijke uitsluiting of beperking niet toestaat.

5) Deze Beperkte Garantie en Beperkte Aansprakelijkheid is niet overdraagbaar aan anderen.

6) U kunt aan deze Beperkte Garantie en Beperkte Aansprakelijkheid specifieke wettelijke rechten ontlenen en u kunt ook andere rechten hebben, die van land tot land variëren. Sommige landen staan het uitsluiten of beperken van schadevergoeding niet toe. Indien deze Beperkte Garantie en Beperkte Aansprakelijkheid ongeldig of niet uitvoerbaar blijkt te zijn, zal dergelijke ongeldigheid of onuitvoerbaarheid niet de gehele Beperkte Garantie en Beperkte Aansprakelijkheid onuitvoerbaar maken, maar zal de Beperkte Garantie en Beperkte Aansprakelijkheid worden geïnterpreteerd als bevatte zij niet de desbetreffende ongeldige of onuitvoerbare voorwaarde of voorwaarden, en zullen de rechten en plichten van elke partij als zodanig worden geïnterpreteerd en toegepast.