Siteworks actueel

Kijk hoe anderen gebruik maken van Siteworks Web Content Management Systeem

Thuiswinkel Waarborg voor Siteworks webshop

De website Lovewinkel die draait op Siteworks CMS heeft het keurmerk van Thuiswinkel.org gekregen. Siteworks voldoet aan de technische eisen van Thuiswinkel.org

Thuiswinkel.org is het keurmerk van Thuiswinkel Waarborg. Als je lid word van deze branchevereniging mag je het keurmerk voeren. Daarmee kan je aangeven dat je de Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg accepteert.

Voorwaarden die gesteld worden door Thuiswinkel.org zijn:

 1. Wanneer men het gewone lidmaatschap aanvraagt en voldoet aan de daartoe geldende juridische en financiële eisen krijgt met het keurmerk toegekend.
 2. Bedrijven die het keurmerk voeren moeten de Gedragsregels van de vereniging accepteren. Zich houden aan en aan benaderbaar zijn op het naleven van de relevante wet- en regelgeving en in een geval van een geschil kan de klant dit voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie en het bedrijf een financiële toets heeft doorstaan.
 3. Door een beoordelingscommissie worden de gewone lidmaatschappen beoordeeld welke de uitvoerende taken delegeert naar het secretariaat. De Beoordelingscommissie wordt gevormd door de leden van het Dagelijks Bestuur. De eventuele inkomen van bestuursleden en de salarissen van medewerkers van het secretariaat worden op geen enkele wijze beïnvloed door het aantal toe te laten leden c.q. toe te kennen keurmerken. Pogingen tot beïnvloeding worden gemeld aan de directeur.
 4. Bij de aanvraag van het gewone lidmaatschap dient de aanvrager gebruik te maken van het daartoe door Thuiswinkel.org beschikbaar gestelde formulier. Bij de aanvraag dient een recent uittreksel van de KvK, een financieel jaarverslag en de teksten van de door het bedrijf gehanteerde algemene voorwaarden en het privacy statement te worden toegestuurd.
 5. Ter beoordeling wordt uw financieel jaarverslag voorgelegd aan een externe accountant, die zich aan de hand van exploitatieresultaat, solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit van het eigen vermogen een oordeel vormt over de mate waarin van het bedrijf verwacht macht mag worden dat het aan zijn toekomstig verplichtingen aan consumenten zal kunnen voldoen. Aan de hand van zijn bevindingen brengt hij een advies uit.
 6. Een extern juridisch adviesbureau toetst de teksten van de algemene voorwaarden en het privacy statement van het bedrijf aan de hand van de wettelijke regels en de gedragsregels van de Thuiswinkel.org. Indien aanpassing noodzakelijk is, stemt het juridisch adviesbureau dit rechtstreeks af met de aanvrager en brengt aan de hand van haar bevindingen een advies uit.
 7. Uw website wordt beoordeeld door het secretariaat en stelt vast of deze overeenkomt met de eisen uit de wet en de gedragsregels. Indien nodig vindt nadere afstemming met u plaats.
 8. Met de genoemde bevindingen in de artikelen 5,6 en 7 neemt het secretariaat conform haar mandaat een besluit. De aanvrager wordt hierover per mail geïnformeerd.
 9. Wanneer de beslissing afwijzend is kan hierop beroep worden aangetekend bij het Bestuur, dit dient te geschieden binnen vier weken na dagtekening van de afwijzingsbrief.
 10. Brengt u wijzigingen aan in uw algemene voorwaarden, privacy statement en in andere voor het lidmaatschap relevante zaken dient u dit te melden aan het secretariaat van Thuiswinkel.org, deze zal vaststellen of een herbeoordeling van de toekenning noodzakelijk is.
 11. Bij het gebruik van het keurmerk zijn leden verplicht om te handelen naar de letter en de geest van het Reglement Gebruik Logo's.
 12. Van elk lid wordt een dossier bijgehouden waarin ten minste de volgende documenten zijn opgenomen; aanvraag voor het lidmaatschap, uittreksel KvK, algemene voorwaarden, privacy statement, contactgegevens, bevestigingsbrief lidmaatschap, relevante correspondentie, beoordelingen in het kader van de aanvraag en andere mogelijk relevante stukken.
 13. Wanneer er onjuist gebruik van het keurmerk geconstateerd word zal het lid hier op aangesproken worden en daarbij wordt aangegeven op welke wijze het gebruik gecorrigeerd dient te worden. Hiervoor wordt het lid 2 weken gegund, is deze termijn verstreken dan wordt gecontroleerd of het onjuiste gebruik hersteld is. Is dit niet het geval dan zal het lid nog eenmaal in de gelegenheid worden gesteld om dit te doen binnen één week. Gebeurt dat niet, dan zal het secretariaat het Bestuur informeren en adviseren om het lidmaatschap van het lid te beëindigen op grond van artikel 7.1 van het Huishoudelijk Reglement van Thuiswinkel.org. Behandeling zal plaats vinden conform artikel 7.3 tot en met 7.7 van het Huishoudelijk Reglement. Indien het bestuur besluit tot schorsing van het lidmaatschap zal de termijn maximaal 6 maanden bedragen, waarbinnen het Bestuur tot een definitief besluit dient te komen.
 14. Klachten van leden over het keurmerk kunne aan het secretariaat van het Thuiswinkel.org worden gericht, deze worden binnen 14 dagen behandeld. Mocht de klacht meer tijd vergen dan zal het lid daar binnen 14 dagen na ontvangst over worden geïnformeerd. Mocht de klacht niet naar tevredenheid van de klager plaatsvinden, kan deze het geschil aan het Bestuur voorleggen. Behandeling zal plaatsvinden conform artikel 7.3 tot en met 7.7 van het Huishoudelijk Reglement.
 15. Als door niet-leden van de Thuiswinkel.org misbruik gemaakt wordt van het keurmerk Thuiswinkel Waarborg zal het secretariaat de betrokkenen binnen 2 werkdagen na constatering van het misbruik sommeren om het misbruik te staken. Wordt binnen vijf dagen geen gehoor gegeven dan wordt aan een extern juridisch adviesbureau opdracht gegeven om al het mogelijke te doen om het misbruik zo spoedig mogelijk een halt toe te roepen.
 16. Over alle zaken waarin dit document, de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en/of andere gedragsregels van de Thuiswinkel.org niet voorziet, beslist het Bestuur.
 17. Periodiek zal het Bestuur evalueren of de beschreven procedure voor het toelaten van gewone leden en derhalve het toekennen van het Thuiswinkel Waarborg alsmede het toezicht op het gebruik van het keurmerk door de leden verbetering en/of aanpassingen behoeven.
 18. Wijzigingen in dit document en de Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg worden via de website van de Thuiswinkel.org gepubliceerd.

29-01-2010
terug